Grad Banja Luka – ko ima pravo na sredstva za sufinansiranje jednog postupka vantjelesne oplodnje

Grad Banja Luka svake godine raspisuje Konkurs za dodjelu jednokratne novčane pomoći za sufinansiranje jednog postupka biomedicinski potpomognute oplodnje (BMPO).

Javni konkurs raspisuje Gradonačelnik, traje 30 (trideset) dana, od dana objavljivanja u dnevnim novinama ,, Glas Srpske’’ i na internet stranici Grada Banja Luka, a to je obično period juna mjeseca.

Pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći žena može ostvariti ako su ispunjeni sljedeći uslovi:

  1. da u momentu podnošenja prijave na konkurs ima do 42 godine starosti

  2. da u momentu podnošenja prijave na konkurs jedan od bračnih supružnika ima prebivalište na području Grada Banja Luka u neprekidnom trajanju od četiri godine i duže

  3. da je u vezi sa planiranjem porodice iskoristila pravo na tri postupka BMPO na teret sredstava Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

  4. da nije ranije ostvarila pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći kod Gradske uprave Grada Banja Luka

Uz zahtjev za dodjelu jednokratne novčane pomoći potrebno je priložiti:
1. uvjerenje o prebivalištu (ne starije od šest mjeseci u trenutku podnošenja zahtjeva
2. rješenja Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske kojim su priznata prava na BMPO (u skladu sa važećom Odlukom Fonda) ili potvrdu Fonda zdravstvenog osiguranja da su ostvareni svi postupci BMPO na teret Fonda
3. žena koja je imala više pokušaja finansiranih vlastitim sredstvima treba dostaviti dokaze o provedenim postupcima BMPO
4. medicinski nalaz ne stariji od 6 mjeseci (nalaz ginekologa) sa dijagnozom primarnog ili sekundarnog steriliteta i preporukom za postupak BMPO
5. fotokopiju tekućeg računa
6. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, ukoliko je lice nezaposleno

Navedeni dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Prijave na Javni konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Odjeljenju za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport Grada Banjaluka, putem Prijemne kancelarije Gradske uprave Grada Banja Luka, kancelarija 14, u zatvorenoj koverti, sa naznakom: ,,Javni konkurs za dodjelu jednokratne novčane pomoći za sufinansiranje troškova jednog postupka biomedicinski potpomognute oplodnje’’ ili putem pošte -preporučeno, na adresu: Grad Banjaluka, Gradska uprava, Odjeljenje za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport, Trg srpskih vladara 1, 78000 Banja Luka.

Ukoliko vam trebaju informacije vezane za konkurs, možete ih dobiti u kancelarji br. 23 Gradske uprave Banja Luka ili pute telefonskog broja  051/244-444, lokal 710.

Ovakav konkurs je u Banjaluci na snazi unazad nekoliko godina.

Udruženje Roda je u oktobru ove godine pokrenulo inicijativu da se Pravilnik za dodjelu sredstava promijeni, odnosno da uslovi za dobijanje pomoći budu prošireni. O svim promjenama i postignutim rezultatima javnost će biti upoznata odmah po donošenju novog Pravilnika.

 

 

Izvor: Grad Banja Luka

Foto: Grad Banja Luka

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.